Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Medializace projektu

Ukončení projektu z grantu Norských fondů

 

 

Vážení,

 

možná víte, že v období od září 2014 do 31.03.2017 byl v našem zdravotnickém zařízení podpořen a realizován projekt s názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ / „Albertinum Žamberk – the Implementation of the Comprehensive Rehabilitation Systém in Terms of a Psychiatric Clinic“. Projekt byl financován z Norských fondů, Programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, programové oblasti PA 27-1 – Psychiatrická péče. Partnerem programu za Českou republiku bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR, zprostředkovatelem programu pak Ministerstvo financí ČR.

Zmiňme se krátce o vlastním Programu CZ11 (zdroj: Staráme se. O Vaše zdraví). Česká republika patří mezi země s dobrou úrovní zdravotního stavu obyvatelstva, avšak i přes znatelný pokrok v poskytování zdravotní péče stále existují rozdíly mezi ČR a ostatními státy EHP, stejně jako v jednotlivých regionech v rámci republiky. Strategií Programu CZ11 je zlepšení zdravotní péče v oborech, kterým není věnována dostatečná pozornost a které jsou dlouhodobě podfinancovány. Celkově šlo na podporu veřejného zdraví v ČR téměř půl miliardy korun. Z Norských fondů bylo podpořeno 90 velkých i menších projektů, které pomáhají tam, kde je to potřeba. Jednou z cílových oblastí je péče o duševní zdraví. V roce 2014 byla schválena Koncepce transformace psychiatrické péče v ČR a situace v oblasti péče o duševně nemocné se začala postupně proměňovat, avšak dosažení požadovaného stavu v oblasti péče i v oblasti financování zůstává otázkou několika následujících let. Duševní nemoci provází vysoké stigma, jak v prevenci, tak v přístupu k nemocným, a to i ze strany veřejnosti. Zlepšení poskytování služeb psychiatrické péče a destigmatizace duševních nemocí byly jedním z hlavních cílů programu CZ11. Program se komplexně zaměřil na duševně nemocné pacienty a jejich rodiny. Byly podpořeny projekty, které přispěly k vytvoření a zavedení systému ucelené rehabilitace v zařízeních psychiatrické péče. Nový systém umožňuje průběžně sledovat a vyhodnocovat stav pacienta, a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče, kde se pacient postupně připravuje na návrat do běžného života. Díky tomu se zvyšuje předpoklad, že se nemoc opětovně nevrátí. Program CZ11 umožnil 13 nemocnicím a léčebnám, včetně té naší, zavedení komplexního rehabilitačního programu, který propojil péči o duševně nemocné v oblastech tělesného a duševního zdraví a v oblasti sociálních potřeb.

Cílem ucelené rehabilitace je:

  • Ø snížit příznaky nemoci,
  • Ø zabránit opětovnému umístění v psychiatrické nemocnici či léčebně,
  • Ø podpořit nezávislé fungování v běžném a pracovním životě,
  • Ø navodit a znovu získat schopnosti práce a studia.

Díky tomuto systému se mohou pacienti rychleji navracet do domácího prostředí. Pro usnadnění návratu do normálního života byly podpořeny i aktivity, které seznamují širokou veřejnost s pokroky v psychiatrické péči a pomáhají tak odbourávat stereotypy spojené s duševními chorobami.

 

Hlavním cílem našeho projektu bylo a je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče v podmínkách našeho psychiatrického oddělení, který umožňuje sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což vede následně i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu našeho zdravotnického zařízení, neboť nebylo možné implementovat komplexní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiatrického oddělení v Albertově vile. Rekonstrukcí vznikly terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro zajištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikla pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a klientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk a jeho znovu zprovozněním došlo k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant byl současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychoterapeutických technik. Dále bylo v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejména vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačové programové vybavení, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity projektu byla a je mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhlo slavnostní předání rekonstruovaného objektu za přítomnosti významných pozvaných hostů, konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.

Primární cílovou skupinou hospitalizovaných pacientů a pacientů denního stacionáře jsou a budou zejména nemocní s okruhem následujících diagnostických skupin: chronické psychotické poruchy, syndromy závislosti (především na alkoholu), afektivní a neurotické poruchy, syndromy demence lehkého stupně. Přínosem pro tuto cílovou skupinu je to, že nově zavedený systém jim umožňuje posilování adaptace upevněním zvládání běžných denních nároků mimo domácí prostředí a současně průběžný kontakt s rodinnými příslušníky i domácím zázemím.

Dalším přínosem pro nemocné je možnost sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravovat na návrat do běžného života. Pacient je tak podporován v nezávislém fungování v běžném denním i pracovním a studijním životě. Tím také dochází k minimalizaci příznaků nemoci nebo její stabilizaci a k omezení předpokladů pro rehospitalizaci pacienta.

Lidé s deviačními problémy díky rekonstrukci prostor a implementaci systému ucelené rehabilitace získávají potřebné adekvátní zázemí - ergoterapeutické dílny, zázemí pro skupinovou psychoterapii, zázemí pro nácvik relaxačních technik, cvičnou kuchyňku, prádelnu, denní stacionář, samostatné učebny a pracovny odborného personálu.

Přínosy je možné ověřit přímo u cílové skupiny jako její spokojenost a sledováním snižování počtu rehospitalizací, příp. zkracování doby jejich léčby.

Přínosem pro rodinné příslušníky pacientů je eliminace stresu spojeného s pochybností o kvalitě poskytované péče jejich blízkým a s nejistotou a nedostatečnou informovaností o jejich stavu a nemoci. Rodinní příslušníci díky realizaci projektu získávají prostor pro vzájemné porozumění a spolupodílení se na komplexní léčbě, především v domácích podmínkách (například včasné rozpoznání zhoršení příznaků, využití ambulantních či komunitních služeb). Jednoznačným přínosem pro odborný personál je získání nového kvalitního vzdělání a odborných informací a zkušeností v oblasti implementace systému ucelené rehabilitace. Zároveň personál získal pro uplatnění svých znalostí a dovedností adekvátní zázemí v nově zrekonstruovaném objektu, což se stává motivačním faktem i pro případné získávání nových zaměstnanců. Přínosy těchto cílových skupin jsou a budou ověřovány jejich přímou spokojeností, která bude pramenit z úspěchu léčby pacientů, příp. ze zkracování její délky trvání a snižování počtu rehospitalizací.

 

Děkuji všem, kteří se zapojili a zapojují do naplňování cílů projektu, zvláštní poděkování patří všem členům projektového týmu, jmenovitě Ing. Fabiánovi, Bc. Valentové, Mgr. Urbanové, Bc. Leichtové, Mgr. Tomanové, Mgr. Žabkové, dále zástupcům gesčního odboru zdravotnictví Pardubického kraje, projekční kanceláři KIP Litomyšl s.r.o., TDI společnosti Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí a v neposlední řadě i zpracovateli žádosti o grant, administrátoru veřejných zakázek a administrátoru projektu v realizaci, kterým byla a je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

 

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel

 

Termination of the Norweigian funds project

 

Dear readers,

as you might know, a project called „Albertinum Žamberk –  Implementation of the Comprehensive Rehabilitation System in Terms of a Psychiatric Clinic“ was being realised in our medical facility. The project was financed from the Norwegian funds, namely from the programme CZ 11 – Public Health in the programme area of PA 27- Psychiatric care. The Ministry of Health was a partner on CzechRepublic’s governmental level and the Ministry of finance was the facilitator of the programme.

Let us now mention briefly the CZ11 programme itself (Source:Staráme se. O Vaše zdraví).

The CzechRepublic belongs among the countries with a good level of public health but despite remarkable progress in health care there still lingers a divide between the Czech Rep. and other EU/EEA states as well as among individual regions within the country itself. The CZ11 programme’s strategy is to improve health care in those branches of medicine which are underfinanced and receive insufficient attention on a long term basis. The Norwegian funds supported 90 large and smaller projects and invested nearly half a billion CZK in areas of heath care which were in greatest need of such support. One of the target areas was also mental/psychiatric health care. A new “Conception of psychiatric health care transformation” was approved in 2014  and the situation in this area started to change slowly but still there remains a lot to be done in the following few years to achieve a desired state of matters in terms of care as well as of funding. There still exits a high level of stigmatization of psychiatric diagnoses in general public, which determines attitudes towards patients and influences prevention efforts. One of the main goals of the CZ11 programme was to improve psychiatric care provided and remove the stigmatisation of mental illnesses and psychiatric diagnoses. The programme focused in a complex way on patients as well as their families.  There were projects supported which contributed to the creation and implementation of the system of complex rehabilitation in the psychiatric health care facilities. The new system enables continuous monitoring and evaluation of a patient’s condition and subsequently placing the patient in a community care facility where he or she prepares for a return to everyday life. This decreases the possibility of a relapse of the illness. The CZ11 programme enabled 13 hospitals, including ours, to implement complex rehabilitation programme, which connected the psychiatric care with the care of physical health and social needs.

The aims of complex rehabilitation are:

  • Reduce      the symptoms
  • Prevent      further hospitalization in the future
  • Support      independence everyday life and profession
  • Restore      the ability to work and study

 

Thanks to this system our patients can return to their homes more quickly. To make this return easier, certain activities were supported which inform the general public about psychiatry’s progress and try to remove stereotypes associated with mental illnesses.

 

The main goal of our project was and still is a creation of conditions for development and implementation of complex rehabilitation care in our psychiatric ward. It enables us to monitor and evaluate the condition of a patient and make informed decisions about his or her placement in the centre of community care and prepare the patient gradually for returning to everyday life. This subsequently reduces repeated hospitalisation in the future. The complexity of the project lies in interconnectedness of interventions in the areas of psychiatric care, physical health and social needs. The realisation of our project was made possible by reconstruction of a facility in the area of our hospital called “The Doctor´s vila”. It would have been impossible to implement the project in a hitherto serving psychiatric ward in so called “Albert´s villa”. Thanks to the reconstruction we now have at our disposal therapeutic rooms for practising certain elements of group therapy and therapeutic methods of rehabilitation. The newly reconstructed building also has a kitchen and a day centre for eating and other daily-life habits reinforcement training as well as a training laundry room and a social room which are all intended to provide the training of skills and habits necessary for everyday life and taking care of one’s self and also to reinforce working habits. The building also includes a day care centre providing complex rehabilitation, a psychiatric ambulance, a clinic psychology ambulance and a room for community care nurses. The reconstruction also created a study, an office for a social worker responsible for extramural social care and a classroom for education of psychiatry ward’s patients as well as the day care centre’s clients and outpatients. At the same time the by using the area of a former buffet in OLÚ´s Žamberk premises and its re-opening we gained an easily available facility for training of social activities such as shopping, common interaction and communication according to principles of CBT. These training grounds are meant to be used in preparation patients for homecoming and everyday functioning doing so by a gradual increase of the difficulty level of aforementioned activities. The grant was also used for extending the scale of professional educational growth in the area of social care and supportive psychotherapeutic approaches. Another important outcome of the project was installing all the equipment necessary for securing the complex rehabilitation system, namely IT - both hardware and software and also auxiliaries for exercises and stimulation games. Publicity dimension was an integral part of the project and we managed to maintain good media coverage esp. in regional press.  A ceremonial opening of the newly reconstructed facility was held. It was attended by some important guests and was combined with a day of opened doors for general public. It is a part of fulfilling the project’s ambition to de-stigmatise psychiatric care as a whole.

 

The primary target group of patients treated in our hospital and our day care centre are and will be especially people suffering from illnesses and disorders falling within the following diagnostic groups: chronic psychotic disorders, addiction syndromes (esp. alcohol addiction), affective and neurotic disorders and dementia syndromes of a lighter degree.  Our new system of care which provides reinforcement of adaptation to everyday life’s necessities in a protected environment while maintaining continuous contact with their families and homes brings important new benefits to the aforementioned group of patients.

 

Another benefit is the possibility to monitor and evaluate a patient’s condition continuously in order to make a right and timely decision about his or her placement in community care and subsequently his or her return to everyday open environment. The patient receives manifold support in managing his independent existence and his or her working or studying life which greatly diminishes the likelihood of future repeated hospitalisation.

 

Thanks to our completed reconstruction and an implementation of the new system of rehabilitation we can provide these patients with adequate facilities for ergo therapy (workshop), group therapy, relaxation techniques, training kitchen, day care centre, classrooms and office rooms for trained therapeutic personnel.

 

We will have a good chance to asses the effects our project  has on our target group by evaluating feedback from patients and possibly by expected reduction of the number of repeated hospitalisations and shortening of the treatment periods time.

 

The families of the patients will benefit from reducing stress created by the lack of information about their dear ones and their condition and also by possible doubts about the quality and nature of the care provided. The new system involves the family members; space is created for better understanding and participation on complex treatment of their loved ones, esp. in the home environment which makes possible to be flexible in quick identification of possible deterioration of the patient’s condition and provides easily accessible community or day care centre services. Our personnel benefited greatly from accessing good quality educational programmes and specialised training and experience in the area of implementation of the complex rehabilitation system. The possibility of immediate application of these skills and knowledge in the environment of our new facility is a great motivational factor and will undoubtedly positively affect possible future recruitment of new personnel. The overall benefit of the project is already and will continue to be assessed by patients´ satisfaction stemming from successful treatment and also by decrease in the number and duration of (re)hospitalisations.

 

I would like to thank to all who participated and still do participate on achieving the goals of our project. Special thanks should be granted to all the members of the project team, namely to: Ing.Fabián, Bc. Valentová, Mgr.Urbanová, Bc.Leichtová, Mgr.Tomanová, Mgr.Žabková. Also to the members of the Pardubice Region´s local government office’s health department, the architect company KIP Litomyšl ltd., TDI company Hudeček ltd. Ústí nad Orlicí and last but not least the grant application facilitator, the administrator of the tender and of the project in the state of realisation, which was and still is The Regional Development Agency of the Pardubice Region.

 

Ing.Rudolf Bulíček, director

Cíle podpory EHP a Norských fondů si česká strana vybírá sama

Ing. Michal Žurovec, vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno 16. 5. 2016 14:45

 

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Aktuální stav projektu Albertinum Žamberk - září 2015

Pojďme si blíže představit projekt nazvaný „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ a zejména si trochu přiblížit, co vlastně tento název skrývá a jaká je historie a současnost tohoto projektu.

 

První informaci o možnosti čerpat prostředky z grantu Norských fondů – Programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ – AKTIVITA I. Psychiatrická péče jsme obdrželi počátkem července loňského roku od vedoucího odboru zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Gregora. A opět se ukázalo, že je dobré být připraveni, neboť jsme již pracovali na přípravě projektu rekonstrukce tzv. lékařské vily pro potřeby psychiatrického oddělení. Po zhodnocení našich kapacitních a časových možností jsme se rozhodli podat žádost o přidělení prostředků z grantu, vytvořili organizační a projektový tým a přes mimořádně „šibeniční“ termín (žádost měla být nejprve podána do 29.8.2014, tento termín byl později prodloužen do 12.9.2014) pro podání žádosti jsme zahájili spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA Pk) na administraci této žádosti. A 12.9.2014, byť se to na počátku jevilo jako nemožné, jsme žádost podali a očekávali výsledek hodnocení, které probíhalo na MZ ČR jako partnera projektu a na MF ČR jako zprostředkovatele programu.

 

Tady je nutné poděkovat zejména paní Ing. Veronice Šimkové z RRA Pk za administraci a celkové zpracování žádosti, Ing. Tmejové a Ing. Věnečkové z KIP Litomyšl s.r.o. za nadstandardně rychlé zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a členům projektového týmu Mgr. Petře Urbanové, Mgr. Marcele Tomanové, Bc. Haně Leichtové a Ing. Vladimíru Fabiánovi za zpracování tzv. měkké části projektu a připomínkování stavební části projektu a vybavení. Dále je nutné poděkovat členům Rady a Zastupitelstva Pk a pracovníkům odboru zdravotnictví Pk za podporu realizace tohoto projektu a schválení investiční dotace ve výši 4,25 mil. Kč na spolufinancování.

 

Zpráva o tom, že námi podaná žádost o grant byla schválena, nám byla doručena z Ministerstva financí ČR dne 15. ledna 2015. Zároveň nám v Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly potvrzeny celkové předpokládané výdaje na realizaci projektu ve výši 23 979 885,00 Kč, z čehož dotace z Národního fondu činí 19 183 907,00 Kč, což je max. 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Náš podíl, jako investora a příjemce dotace činí 20%, tedy 4 795 978,00 Kč. Tuto částku budeme částečně hradit z investičního příspěvku zřizovatele Pardubického kraje ve výši 4 250 000,00 Kč, částečně uhradíme my vč. tzv. neuznatelných nákladů, které nemohou být hrazeny z grantu.

 

Ihned po obdržení informace o poskytnutí dotace jsme informovali zástupce zřizovatele a zahájili realizaci jednotlivých výběrových řízení na dodávky služeb. Zároveň jsme stanovili termíny schůzek projektového a organizačního týmu.

V pěti dosud ukončených VŘ byl vybrán administrátor projektu a dvou veřejných zakázek, kterým se stala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk) a pověřenou administrátorkou je nyní Mgr. Petra Srdínková. Dále byla vybrána projekční kancelář, která v rámci předmětu díla zpracovala projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a zajistí výkon funkce autorského dozoru při realizaci stavby. Tou je společnost KIP Litomyšl s.r.o. Ve výběrovém řízení na výkon technického dozoru investora stavební části projektu uspěla společnost Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí. Zcela zásadním byl výběr zhotovitele stavební části projektu. Toto VŘ administrativně zajišťovala na základě smluvního vztahu RRA Pk a v soutěži uspěla společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Prozatím posledním ukončeným VŘ je výběr koordinátora BOZP investora stavební části projektu. Tuto zákonnou povinnost zajistí smluvně Ing. Jan Dušek z Přelouče.

 

První průběžná monitorovací zpráva, hodnotící prozatímní průběh projektu za období od 14.01.2015 do 30.06.2015, včetně žádosti o platbu za fakturaci zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby stavební části projektu byla MF ČR předložena k revizi a kontrole 31.07.2015. Nyní čekáme na případné připomínky či žádost o doplnění.

 

Dalším nezbytným krokem pro zajištění průběžného financování projektu je schválení úvěrových podmínek Radou a posléze Zastupitelstvem Pardubického kraje. Na tato jednání jsme předložili výsledek interního VŘ s doporučením výběru vhodného poskytovatele úvěru a věříme, že po jednání ZPk dne 17.9.2015 budeme moci uzavřít úvěrovou smlouvu a vše financovat.               

 

Hlavním cílem projektuAlbertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ je uspokojení podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhodnutí o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což povede i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v předkládaném projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a sociálních potřeb. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu našeho ZZ, neboť není možné implementovat kompletní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiatrického oddělení. Rekonstrukcí vzniknou terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro zajištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikne pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a pacientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor prodejny potravin a bufetu v areálu ústavu dojde k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant bude současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychoterapeutických technik. Dále bude v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejména vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačový program, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity projektu bude mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhne slavnostní zahájení nového provozu, odborná konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.

 

AN OUTLINE OF THE DEVELOPMENT AND OF CURRENT STAGE OF THE ALBERTINUM ŽAMBERK PROJECT - September 2015

Let us now have a closer look at the project which is being currently accomplished under the name: “Albertinum Žamberk – complex rehabilitation in the psychiatric ward environment”. In the following text we will be dealing with the content, history and progress of the project.

We first obtained the information about the possibility of applying for the Norwegian funds grant in the programme CZ 11 – “Initiative in public health”  - AKTIVITA I. –psychiatric care, at the beginning of July last year from the head of Health Care Department of Pardubice Region Office Mr. Gregor.  It had been proven to us at that time that it always helps to be prepared because we had already done some preparations for the reconstruction of so called  “Doctors ´ villa” utilizing it for the needs of the Psychiatric ward. After evaluating our capacities we decided to hand in an application for the grant money. We also created an organisational and project team and despite an extraordinarily close deadline (the application was originally supposed to be handed by 29th August 2014 later to be postponed till 12th September 2014) we started our cooperation with Regional Development Agency of Pardubice Region (RRA Pk) on the administration of our application. Although it had seemed almost impossible in the beginning, we managed to hand in the application in time and so we could await the outcome of the assessment by the Ministry of Health – as a partner of the project and by the Ministry of Finance – as an intermediary of our project.

Among all the people involved we would like especially to thank Ms. Ing. Veronika Šimková from RRA Pk. She was responsible for the complete administration of the application.  Further acknowledgments should go to Ing. Tmejová and Ing. Věnečková from KIP Litomyšl Ltd. who should be thanked for creating the project documentation for the construction permit in shorter than usual time. And the members of the project team - Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Marcela Tomanová, Bc. Hana Leichtová and Ing. Vladimír Fabián - deserve credit for administrating the co called “soft part” of the project and for commenting on the construction and equipment part of the project. Also the members of Pardubice Region council and assembly should be thanked as well as the Department of Health of the aforementioned institution for the support they gave to the project and for allotting us a subsidy of 4,25 mil CZK in their role of a co-funder of the project.

On the 15th January 2015 we received the news about our application having been approved by the Ministry of Finance. We also had our preliminary estimation of overall expenses confirmed in the sum of 23 979 885, 00 CZK of which there is a part of Národní fond (National fund) subsidy of 19 183 907, 00 CZK which amounts to max.  of 80 per cent of the overall estimated expenses of the project. Our part of the investment therefore makes up the portion of 20 per cent i.e. 4 795 978, 00. This sum will be partly paid by the investment contribution of Pardubice region - 4 250 000, 00 - and partly paid by us. Our contribution will also include non-deductible costs and expenses which are not allowed to be paid by grant.

Immediately after we had received the news of our subsidy having been admitted to us we informed the office of Pardubice region and started with individual tenders for supplying the services needed for the project. We also set a time schedule of meetings of our project organisational team.  In five tenders that have been concluded so far an administrator of the project has been chosen as well as of two public procurements which became the Regional Development Agency of Pardubice Region (RRA Pk) and Mgr. Petra Srdínková was appointed the administrator of the project.  Also a project designing company has been selected - the KIP Litomyšl ltd. company which has prepared the project documentation for realization of the construction and will subsequently provide the service of authorized supervision over the construction itself. The tender for the service of the technical supervision over realization of the construction was won by the Hudeček ltd. company from Ústí nad Orlicí. A crucial moment was the choice of the actual construction company to realize the project. This tender was on the basis of a contract administrated by the Regional Development Agency of Pardubice Region - RRA Pk and the company chosen was Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. . The last concluded tender by this day has been the choice of the coordinator of safety and health measures (BOZP). This obligatory function will be secured by a contract with Ing. Jan Dušek from Přelouč.

The first interim monitoring report, which covers the period between 14th January 2015 and 30th June 2015, including the application for the payment for invoicing the project documentation for realization of the construction, was handed to the Ministry of Finance for revision and control on 31st July 2015. Now we are awaiting potential comments or suggestions for supplying further data.

Another essential step to be taken for securing continuous subsidizing of the project is the approval of the loan conditions by the council and subsequently by the assembly of the Pardubice Region. We provided for these negotiations the results of internal tenders and recommended a suitable provider of the loan. The Assembly of Pardubice region decided on the results on 17th September 2015.

The main goal of the Albertinum Žamberk – complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” project is to meet the demand for creating the necessary conditions for the development and implementation of a complex programme of medical and rehabilitation care in the environment of a psychiatric ward. This programme should enable better evaluation and observation of the patient´s condition and help to make the decision of placing the patient in some of the centres of community care outside the psychiatric hospital and, finally, should improve the gradual preparation of returning the patient in common life outside institutions. This should also help decrease the level of re-hospitalization of patients. The basis of the project lies in complexity which is understood as an integrated system of interventions in the area of physical health and mental health and also of social needs of the patient.  The concrete subject of our project is reconstruction of the building (so called “Doctors´ villa”) located within the premises of our institution because the aforementioned integrated system of care would be impossible to realize in the facilities which are currently used by our psychiatric ward. The reconstruction will create rooms for therapy and for group sessions as well as for rehabilitation procedures. There will also be a small kitchen and a day-common room for training communication, having meals together, training table manners and generally social interaction necessary for dealing with everyday life. There will also be a training laundry room, and other facilities focusing on training and fixing self-reliance and self-care in everyday life and also for improving some working habits. There will also be a day care centre for securing complex rehabilitation, also a psychiatric ambulance facility and clinical psychology centre and, also, a room for a nurse of community care.  The reconstruction will also create a room for a social worker who will provide the continuity of extra-mural social care and also a classroom for educational activities for the patients of the psychiatric ward, ambulant patients as well as day care centre´s patients. The project plans to use the facilities of today´s grocery shop and a buffet on the premises of our hospital and thus  a suitable environment will be created  for training social skills such as shopping, gathering and socializing  with other patients. In accordance with the principles of the cognitive-behavioural therapy the setting of various social situations can be changed and adjusted  and made more demanding and thus prepare the patients gradually for real life situations. The grant will also be used for extending the education and qualification of our staff in the area of social care and supportive psycho-therapeutical techniques. Another essential part of the project is the material equipment of the interior of the new facility in the villa i.e. IT hardware and software, physical exercise tools, stimulation games aids etc..  As a part of publicising of the project there will be an emphasis put on media coverage (with a focus on local and regional press). After the completion of the project an opening ceremony is intended to be held together with a conference for professionals and an “Open door day” where general public attendance will be welcomed. This corresponds with another major goal of our project – de-stigmatization of psychiatric patients and psychiatric medicine generally.

 

 

Medializace projektu formou billboardu

- na mnoha akcí na veřejnosti prezentuje naše zdravotnické zařízení uvedený projekt touto formou.

 

Prezentace projektu v tisku a médiích

 

 

Prezentace projektu na sociální síti 

 

Prezentace projektu na akcích pro veřejnost

 

Setkání se sponzory v OLU ALB 2015Psychiatrická konference 26 5 2015Cyklozávody Žamberk 3. - 5. 7. 2015
Žamberk Orlická brána 2015Helvíkovice výročí obce 2015Dlouhoňovice Myštůra 2015
Otevření objektu Malínský 25 11 2015Plicní konference 28 11 201525. ročník cyklozávodů Žamberk 1. -3.7. 2016
Orlická brána 2016 - 10. ročníkVeletrh sociálních služeb 8.9. 2016Slavnostní otevření rekonstruovaného objektu 16. září 2016
Odborná psychiatrická konference 16. září 2016Den otevřených dveří projektu - 17.září 2016vývěska Albertina ve městě - trvalé informace

  Zahájení realizace projektu

 

 

Dne 24. února 2015 nám Ministerstvo financí ČR, jako poskytovatel dotace, doručilo s definitivní platností ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE resp. schválení přidělení grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, progra-mu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví/Public Health Initiatives.

 

Projektu pod názvem „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychi-atrického oddělení/Albertinum Žamberk – the Impementation of the Comprehensive Rehabilitation Systém in Terms of a Psychiatric Clinic“ bylo přiděleno registrační číslo NF-CZ11-OV-2-026-2015 a celkové předpoklá-dané způsobilé výdaje na realizaci projektu činí celkem 23 979 885 Kč. Dotace z Národního fondu činí maxi-málně 80% z této částky, tedy 19 183 907 Kč. Lhůta pro realizaci projektu je stanovena od 15.12.2014 do 30.04.2016.

Byla tak završena náročná fáze přípravy podkladů žádosti o přidělení grantu, která započala již v letních měsících roku 2014 ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví Pardubického kraje a poté na základě smluvního vztahu s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, konkrétně Ing. Veronikou Šimkovou.

 

Za naše zdravotnické zařízení (dále ZZ) byl vytvořen projektový tým ve složení Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková s pevně stanovenými úkoly a kompetencemi ve fázi přípravy projektu, realizační fázi a fázi udržitelnosti.

 

Dalším členem týmu je zástupce gesčního odboru zdravot-nictví Pardubického kraje Ing. Rudolf Hlaváč, externím dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost KIP s.r.o. Litomyšl zastoupená Ing. Janou Věnečkovou.

 

Nyní následuje fáze realizační, kdy probíhají, proběhla či budou probíhat výběrová řízení na dodavatele služeb a zboží souvisejících s vlastním projektem.

 

Hlavním cílem realizovaného projektu „Albertinum Žamberk - zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ je uspokojení podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabi-litační péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhod-nutí o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života, což povede i ke snížení rehospitalizace pacientů. Komplexnost, resp. ucelenost systému je v před-kládaném projektu chápána jako vzájemné propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví a soci-álních potřeb. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu tzv. "lékařské vily" v areálu OLÚ Albertinum Žamberk, neboť není možné implementovat kompletní systém ucelené rehabilitace do stávajících prostor psychiat-rického oddělení. Rekonstrukcí vzniknou terapeutické místnosti k využití prvků skupinové psychoterapie a metod léčebné rehabilitace. Dále cvičná kuchyňka a denní místnost pro nácvik stravovacích návyků, stolování i k posilování fungování v běžném životě. Cvičná prádelna a doplňkové sociální zařízení k nácviku péče o osobní věci a zajištění sebeobsluhy nezbytné v běžném denním životě i upevnění pracovních návyků. Prostory denního stacionáře pro za-jištění komplexní rehabilitace, prostory psychiatrické ambulance, ambulance klinické psychologie, pracovna sestry pro komunitní péči. Rekonstrukcí dále vznikne pracovna, zázemí pro sociálního pracovníka k zajištění návaznosti extramurální sociální péče a učebna k využití edukace pacientů psychiatrického oddělení následné péče i pacientů ambulantních a pacientů denního stacionáře. Současně uvolněním prostor bufetu v areálu OLÚ Žamberk dojde k snadnému vytvoření dostupného zázemí k nácviku sociálních aktivit – trénování nakupování, společného posezení v rámci principů kognitivně behaviorální psychoterapie, na které lze následně navazovat navyšováním nároků dané činnosti, a tak lépe připravovat pacienty na fungování v běžném domácím zázemí. Grant bude současně použit pro rozšíření spektra odborného vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti sociální péče a podpůrných psychotera-peutických technik. Dále bude v rámci projektu pořízeno vybavení potřebné pro systém ucelené rehabilitace, zejmé-na vnitřní vybavení vily, IT vybavení, počítačový program, cvičební pomůcky a stimulační hry. V rámci publicity pro-jektu bude mimo jiné zajištěna mediální informovanost (zejména v lokálním a regionálním tisku) a proběhne slav-nostní zahájení nového provozu, odborná konference pro odbornou veřejnost a den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Dílčím cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče jako celku.

 

  Veřejné zakázky

 

Dodavatel vnitřního vybavení projektu- dodatečná informace

 

11.7. 2016 - Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, předkládá dodatečnou informaci č.1, na základě dotazu jednoho z uchazečů  k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:

 

Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ - 1.část - nábytek a zařízení.

 

 

Zadávací dokumentace k výběru dodavatele vybavení

V rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ bude na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna dnes, 4.7 2016,  zadávací dokumentace pro  výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ - 1.část - nábytek a zařízení.

 

Ředitel Albertinum, OLÚ, Žamberk zrušil svým rozhodnutím ze dne 1. července 2016 veřejnou zakázku (uveřejněnou 6.6.2016) na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ v 1. části - nábytek a zařízení.

 

 

Zadávací dokumentace k výběru dodavatele vybavení

V rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ bude na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna dnes, 6.6 2016,  zadávací dokumentace pro  výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“

 

Zrušení výběrového řízení.

Ředitel Albertinum, OLÚ, Žamberk zrušil svým rozhodnutím ze dne 3. června 2016 níže uvedenou veřejnou zakázku (uveřejněnou 27.4. 2016) v obou částech v plném rozsahu.

 

Dodavatel vnitřního vybavení projektu- dodatečná informace

4.5. 2016 - Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, předkládá dodatečnou informaci č.1, na základě dotazu jednoho z uchazečů  k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:

Výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“

 

Zadávací dokumentace k výběru dodavatele vybavení

V rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ byla na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna dnes, 27.4. 2016  zadávací dokumentace pro  výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení projektu:  „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“

 

 

Zadávací dokumentace ke stavební části

V rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ byla na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna dne 19.5. 2015  zadávací dokumentace ke stavební části.

 

V rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ na základě dodatečné informace byla dne 28.5. 2015  na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna upřesněná zadávací dokumentace ke stavební části s prodloužením zadávací lhůty. Nová zadávací lhůta je tak 28.5.2015 – 19.6.2015. Bližší informace u zadání.

Poptávka cenové nabídky - zhotovitel projektové dokumentace pro realizaci stavby

  Časový průběh projektu - Our Project´s Realization Timeline

Rok - Year: 2017

Únor - February

Poslední aktivitou byla montáž nových dveří do čekárny ordinace.

 

The last activity was the installation of a new door to the ambulance waiting room.

 

Leden - January

V tomto měsíci proběhlo vyhodnocení výběrových řízení a realizace jednotlivých dodávek. Pro ergoterapeutické činnosti byly zakoupeny šicí stroje, tkalcovský stav, rozšířilo se vybavení IT.

 

This month, evaluation of tenders and implementation of individual deliveries took place. sewing machines, weaving looms for occupational therapies and IT equipment were purchased.

 

Rok - Year: 2016

Prosinec - December

Vyhlášena výběrová řízení na zbývající aktivity projektu. V nových prostorech lékařské vily již probíhají terapeutická sezení a praktické činnosti s pacienty.

 

Tenders for remaining project activities have been announced. In the new premises of the medical villas, therapeutic sessions and practical activities with patients are already under way. 

Listopad - November

25. listopadu – vychází ve speciální příloze článek o projektu v týdeníku 5+2.

 

25 th November - article on week newspaper 5 + 2 project

 

Začíná se s přípravou výběrových řízení pro nákup dalšího vybavení nového oddělení, zejména pro ergoterapeutické činnosti.

 

Preparation of tenders for the purchase of additional equipment the new department are beginning, especially those for ergotherapeutic activities.

 


Dokumenty ke stažení:

Říjen - October

20. října – oddělení psychiatrie ve spolupráci s vedením ústavu pořádá přednášku významného českého psychiatra Prof. MUDr. Cyrila Höschla, o které přináší zprávu Žamberské listy č. 19. na straně 6. 

 

20th October - Department of Psychiatry, in cooperation with the leadership of the Institute organizes a lectures of a renowed Czech psychiatrist Prof. MD. Cyril Höschl, which is reported in Žamberk´s newspapers no. 19 on page 6 and the newspaper of Albertinum also on page 6.

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31803.pdf

 

Probíhají přípravy na pokračování projektu. Nový objekt začíná plnit svoji funkci. Dokončuje se vylepšování a zútulnění prostředí.

 

 

Preparations are being made to continue the project. The new building starts to perform its function. The final improvements and work concerning interior design and decoration are finnishing.

 

Září - September

Koncem měsíce září byl celý projekt prodloužen do 31.3. 2017

 

In late September, the project was extended to 31.3. 2017

 

17. září – den otevřených dveří pro veřejnost.

Pozvánka uveřejněna v Žamberských listech č. 14 - strana 13 a v č. 15 - titulní strana

 

17th September – “Open Doors Day” event

Žamberské listy newspaper publishes an invitation no. 14 on page 13 and no. 15 on main page

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31271.pdf

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31076.pdf

 

 

 

Orlický net natočil o dni otevřených dveří krátkou reportáž.

 

Orlicky.net made a short report about the event.

 

http://www.orlicky.net/index.php?id_zpravy=13176670221474184230

 

16. září – slavnostní otevření objektu rekonstruované lékařské vily a odborná psychiatrická konference. O akci informují media:

 

16th September - the opening ceremony of the newly renovated building and a psychiatric professional conference were held. The event is covered by local media:

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/ambulantni-psychiatrie-je-v-albertinu-v-novem-20160918.html

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31076.pdf

 

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/psychiatrii-pomuze-nova-koncepce-rozvoje-schvalil-ji-kraj-20150916-rcey.html

 

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/albertinum-zlepsi-podminky-pro-dusevne-nemocne-20160829.html

 

 

O průběhu rekonstrukce je zpracována slideshow.

 

The course of reconstruction is presented in a slideshow.

 

8. září – projekt je prezentován na Veletrhu sociálních služeb

 

8th September - Our project is presented at Social Services Fair

Srpen - August

Započaly závěrečné přípravy na otevření nově zrekonstruovaného objektu. Tisk přináší první zmínky o akci.

 

 

Final preparations for the opening of the newly reconstructed facility began. First mention of the event appear in the press.

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/30896.pdf

 

 

Červenec - July

23.července – prezentace projektu na 10.ročníku multikulturního festivalu „Orlická brána 2016“ se stánkem našeho zařízení.

 

23th July - Our project is presented at an info-stall during a multi-genre festival “Orlická brána 2016” – 10 th anniversary

 

 

20. července proběhla kontrola realizace projektu kontrolní skupinou Ministerstva financí

 

20th July – a control of the project by the control group of the Ministry of Finance was carried out

 

1 - 3. července – prezentace projektu na 25. ročníku cyklistických závodů „O pohár města Žamberk“ za účasti závodníků a veřejnosti z Moravy a Čech.

 

1th – 3th July – Our project is presented at the 25th cycling race “O pohár města Žamberka” (cycling “Žamberk cup”).

Červen - June

S koncem měsíce byla ukončena i fáze odborného vzdělávání personálu, byla dodána IT technika. Připravuje se vše pro konečnou fázi projektu - jeho slavnostní zakončení a otevření nového oddělení.

 

With the end of the month the vocational training of staff has been concluded, and the IT equipment has been supplied. Everything is progressing towards the final stage of the project - the ceremony marking the end of the project and the opening of the new department.

 

28. června proběhla závěrečná kolaudační kontrola stavebního úřadu a nic již nebrání užívání budovy

 

28th June - the final inspection by the Building Authority Department took place, the occupancy permit was granted and there are nothing formally prevents us from using the building now

 

27. června přislíbili společnou záštitu hejtman Pardubického kraje  JUDr. Martin Netolický  PH.D.  a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka nad akcemi, konanými k ukončení projektu

 

27th June - has been the governor of the Pardubice Region JUDr. Martin Netolický PH.D. and the first deputy governor of the Pardubice region Ing. Roman Línek promised joint auspices over the actions dedicated to the completion of the project

Květen - May

Od poloviny měsíce se objekt „vily“ začíná připravovat na kontrolu stavebního úřadu a ostatních státních orgánů, které musí povolit provoz v budově

 

 

Since the middle of the month the "villa" facility is being prepared for the control by the Building Authority Department and other state institutions, which must authorise the building for opening.

 

Na základě výběru dodavatele služby od počátku měsíce začala probíhat série školení a odborných seminářů v rámci vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti psychiatrie.

 

On the basis of a selection of the provider of services a series of training courses and professional workshops -within the framework of training of medical personnel in the field of psychiatry- has been running since the beginning of the month.

 

Duben - April

29. dubna – proběhlo předání dokončené stavby. O kvalitě nevypoví tolik slova jako spíše prohlídka na vlastní oči. Tak alespoň ve formě několika fotografií.

 

29th - the completed building was handed over. The quality can be expressed rather with images than words and better judged by one’s own eyes. Here at least several rather impressive photos can be seen:

 

V průběhu měsíce byla vyhodnocena další výběrová řízení na zabezpečení realizace projektu.

Jedná se o dodávky SW, IT technologií, cvičebních pomůcek a her, a zejména odborné vzdělávání zdravotnického personálu.

 

 

Further tenders were evaluated for the project implementation during April.
These are namely the delivery of software, IT equipment, exercise equipment and games, and in particular the training of medical personnel.

 

 

Bylo schváleno prodloužení realizace stavebních prací vzhledem k vysoké vlhkosti v objektu. S nadcházejícím jarem započaly i intenzivní práce v okolí stavebního objektu. Práce uvnitř již finišují k předání stavby.

  

It was also agreed to extend the time of realisation due to the high humidity in the building. With the upcoming spring intensive of work around the building has begun. Working inside is already taking shape for the handover of the building.

 

Březen - March

V dokončeném objektu započali úklidové práce, připravují se technicko-stavební podmínky na závěrečné montáže vnitřního vybavení.

 

 

The construction work is roughly finished so cleaning work could begin. Technical and structural conditions for the final montage of interior equipment are being created.

 

Únor - February

Stavební práce bez dodávky vnitřního vybavení (nábytku) byly dokončeny.

 

Although no internal equipment (furniture) can be installed yet, construction work has been completed.

 

Leden - January

Stavební práce uvnitř objektu začínají finišovat ke zdárnému konci. Můžeme se začít těšit na nové  moderní zdravotnické oddělení.

 

Construction work inside the object is approaching a successful conclusion. We can start looking forward to a new modern medical department.

 

Rok - Year: 2015

Prosinec - December

Práce uvnitř objektu jsou v plném proudu. Stavba začíná nabývat konečné podoby.

 

Work inside the facility is fully underway. The construction begins to take the final form.

 

Listopad - November

28.listopadu – prezentace projektu na „Pneumologické konferenci“ za účasti odborné lékařské veřejnosti.

 

28th – Our project is presented at the "Pneumology conference" with the participation of healthcare and medical professionals.

25. listopadu - prezentace projektu na  „Slavnostním otevření objektu plicního oddělení Malínský“ za účasti hejtmana Pardubického kraje  JUDr. Martina Netolického PH.D., 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, vedoucího odboru zdravotnictví Pk Ing. Miroslava Gregora.

 

25th - the project of "The opening ceremony of the pulmonary department Malínský building" is officially presented with the participation of Governor of the Pardubice Region JUDr. Martin Netolický Ph.D., first deputy governor of Pardubice Region Ing. Romana Link, head of the Department of Health Pk Ing. Miroslav Gregor

Pokračují intenzivní práce na stavební části projektu. Postupně se již realizují jen práce uvnitř objektu. Dokončuje se střecha a probíhá výběr barevného souladu interiéru.

 

The construction is still under way and intensively worked upon. The construction activities at this stage mainly focus on interior work. The roof is being completed and interior colour layout is being selected and harmonized.

 

Říjen - October

I tento měsíc je ve znamení intenzivních prací na stavební části projektu. Po zvážení všech okolností dochází organizační tým k rozhodnutí využít nabídky poskytovatele projektu k  prodloužení doby jeho trvání do 30.9.2016.

 

Construction work continues intensively in October as well. After considering all the circumstances, the organisational team reaches the conclusion to take the offer of the provider and prolong the project till 30th September 2016.

Září - September

Po celé září probíhají na stavbě intenzivní práce.

 

 

Intensive construction work inside the building is taking place throughout September.

 

 

17.září – uveřejněn článek o realizaci projektu v Orlickém deníku

 

17th September – A newspaper article about the realization of our project is published on the website of the “Orlický deník” newspaper.

 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/psychiatrii-pomuze-nova-koncepce-rozvoje-schvalil-ji-kraj-20150916.html

 

Zhotoven propagační billboard, který je umístěn na vstupu do areálu stavby.

 

A promotional billboard was created and located at the entrance to the building.

 

15. září - Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání také Koncepci rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji na příštích pět let.

 

15th - a policy concept for the development of psychiatric care in the Pardubice region in the next five years was approved of by the Council of the Pardubice Region at its last meeting

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/82533/psychiatricke-peci-svita-na-lepsi-casy?previev=archiv

 

14.září – dochází ke změně na postu koordinátora administrátora projektu. Místo Mgr. Srdínkové bude administrátora zastupovat Ing. Krejčí.

 

14th - a change in the position of the administrator of the project coordinator has occurred. Mrs. Mgr. Srdínkova has left and the administrator will be newly represented by Mr. Ing. Krejčí.

 

5. září - prezentace projektu na sportovní akci "Myštůra" pro rodiče, děti a mládež, jejíž výtěžek byl věnován našemu zdravotnickému zařízení

 

5th - the project is presented at "Myštůra", a sporting event for parents, children and youth; money raised thereby was donated to our medical facility.

 

2.září – rozšířené jednání organizačního týmu za účasti technického dozoru investora a koordinátora administrátora projektu.

 

2nd – a broader organisational team meeting with the participation of the technical supervision of the investor and the administrator of the project

Srpen - August

29.srpna - prezentace projektu na oslavách 650 let vzniku obce Helvíkovice se stánkem našeho zařízení

 

29th August - Our project is presented in Helvíkovice at the celebration commemorating the 650th anniversary of village´s founding. Our institution had its own info-stall at the event.

17.srpna - podepsána smlouva s Ing. Janem Duškem na provedení služby koordinátora BOZP investora stavební části projektu. Uskutečněn 1. kontrolní den stavby

 

17th September – The contract signed with Ing. Jan Dušek. He is to provide the coordination and safety supervision (BOZP) of the construction.

07.srpna - přijaty 3 nabídky na provedení služby koordinátora BOZP investora stavební části projektu. Komise provedla vyhodnocení nabídek. Vítězem se stal a nejnižší nabídku podal Ing. Jan Dušek, Přelouč.

 

7th August - Three propositions of supervision and coordination of the construction were received. All of them were assessed by a committee with the cheapest proposition – that of Ing. Jan Dušek, Přelouč - accepted.

 

 

Červenec - July

31.července - převzetí a předání staveniště místa realizace stavební části projektu

                  - předložena monitorovací zpráva projektu za 1. monitorovací období

27.července - vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na koordinátora BOZP investora stavební části projektu oslovením 3 společností. Konec zadávací lhůty 7.8.2015

24.července - podepsána Smlouva o dílo s vybraným uchazečem ve veřejné zakázce na zhotovitele stavební části projektu, kterým se stala společnost Chládek & Tintěra a.s., Pardubice.

 

 

31st July - The construction site is officially inspected and handed over for realisation of the project.

The report about the first stage of the project is submitted.

27th July – Public announcement was made of a small scale tender for the service of coordination of safety and health measures (BOZP) with three companies being addressed. The application deadline set by 7th August 2015.

24th July – A contract concerning the realization of the actual construction of the project was signed with the chosen contender – the Chládek & Tintěra a.s., Pardubice.

 

18.července – prezentace projektu na 9.ročníku multikulturního festivalu „Orlická brána 2015“ se stánkem našeho zařízení

 

18th July – Our project is presented at an info-stall during a multi-genre festival “Orlická brána 2015”.

 

07.července – rozesláno oznámení o výsledku výběru veřejné zakázky na zhotovitele stavební části projektu

03 - 05.července – prezentace projektu na 24.ročníku cyklistických závodů „O pohár města Žamberk“

 

7th July – The announcement of the ruling of the committee in the construction realization tender.

3rd – 5th July – Our project presented at the cycling race “O pohár města Žamberka” (cycling “Žamberk cup”).

Červen - June

29.června -  ukončeno vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavební části projektu. Zahájení správních lhůt veřejné zakázky.

19.června - přijaty 3 nabídky na zhotovitele stavební části projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“. Komise téhož dne otevřela obálky a zahájila hodnocení nabídek.

1.června – prezentace projektu na psychiatrické konferenci lékařů „Udržovací léčba schizofrenie v praxi“

 

29th June – The assessment of the tender for the construction of the project is concluded. The administrative period of the tender started.

19th June – Three propositions for realization of the “Albertinum Žamberk – complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” project received. Envelopes opened and assessment of the propositions started.

1th June – Our project was presented during the specialist´s conference “Practical Dimensions of Maintenance Therapy of Schizophrenia”.

Květen - May

28.května - v rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ na základě dodatečné informace byla dne 28.5. 2015  na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna upřesněná zadávací dokumentace ke stavební části s prodloužením zadávací lhůty. Nová zadávací lhůta je tak 28.5.2015 – 19.6.2015. Bližší informace u zadání.

 27.května - prezentace projektu na  „Setkání se sponzory“ za účasti 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, vedoucího odboru zdravotnictví Pk Ing. Miroslava Gregora a významných donátorů Albertina na čele s majitele společnosti Bravo – Isolit, Jablonné nad Orlicí, Ing. Kvidem Štěpánkem

 

28th May – The “Albertinum Žamberk – complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” project specified the information about the project documentation on the website https://www.vhodne-uverejneni.cz

together with prolonging of the bidding period. The new period was specified as 28th May to 19th June 2015 (see detailed information in the project documentation).

 27th May – The project is presented during the “Meeting with sponsors” event. Among the people present was the Pardubice county governor´s first deputy Mr. Roman Línek, the head of the Helath care Department Mr. Miroslav Gregor, as well as some important Albertinum´s donors, such as the Isolit Bravo company´s owner Mr. Quido Štěpánek.

26.května - prezentace projektu na VI. Psychiatrické konferenci „Infaustní prognóza a zvládnutí situace“

 

26th May – Our project presented during the specialist´s conference “Infaust prognosis and coping with the situation“.

 

19.května - v rámci realizace projektu “Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení“ byla na profilu zadavatele  https://www.vhodne-uverejneni.cz uveřejněna dne 19.5. 2015  zadávací dokumentace ke stavební části.

 

V polovině měsíce vyšlo další číslo našeho Albertinského zpravodaje, kde jsme poprvé prezentovali reklamní roll-up projektu pro prezentaci na veřejnosti při různých sportovně-kulturních a společenských akcí v Žamberku a okolí.

 

19th May – The documentation for the construction part of the project „Albertinum Žamberk – complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” was published on: https://www.vhodne-uverejneni.cz   

 

In mid-May a new issue of our Albertinum news bulletin was published with a publicity roll-up of the project. Here our project´s planned public presentations within various cultural and sporting events in the Žamberk region were outlined.

Duben - April

V průběhu měsíce probíhalo zpracování grafického návrhu na reklamní roll-up projektu pro prezentaci na veřejnosti. Zhotovitelem byla vybrána firma Reklama Michaela Foglová/Monika Boháčová.

10.dubna – dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby stavební části projektu

01.dubna – prezentace projektu v místním tisku – Žamberské listy č.6, str.5

 

During April the graphic layout of the publicising roll-up of the project was carried out by the company of Reklama Michaela Foglová/Monika Boháčová.

10th April – The project documentation for the construction part of the project is finished.

1th April – Our project is presented in local newspaper Žamberské listy č.6, pg.5:

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/23289.pdf

 

Březen - March

V průběhu měsíce zahájeny přípravy ve spolupráci s administrátorem projektu RRA Pk na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku výběru zhotovitele stavební části projektu.

 

During March the preparations of the tender documentation were initiated in collaboration with the administrator of the project - the RRA Pk.

13.března – uveřejnění informací o projektu na webu Orlického deníku, současně vydáno i v jeho tištěné podobě

 

13thMarch – Our project is publicised on the website of the “Orlický deník” newspaper; the same materials are published simultaneously in paper version of the daily.

 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/diky-grantum-modernizuji-albertinum-20150313.html

11.března - podepsána smlouva s firmou KIP s.r.o Litomyšl jako zpracovatelem projektové dokumentace pro provedení stavby stavební části projektu. 

 

11th March – A contract signed with KIP Litomyšl Ltd. for preparing the project construction documentation. 

10.března – uveřejnění informací o projektu na webu Pardubického kraje

 

10th March – Information about the project is published on the Pardubice region official website.

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/80604/lecebna-v-zamberku-ziskala-prostredky-na-dalsi-rozvoj?previev=archiv

V první dekádě měsíce uveřejnil nově jmenovaný ředitel našeho zařízení Ing. Rudolf Bulíček úvodní seznámení s projektem.

 

At the beginning of the month the newly appointed director of our institution Mr.Rudolf Bulíček published some general introductory information about the project.

 

http://www.albertinum-olu.cz/o_nas/norske_fondy_norway_grants/prubeh_realizace_projektu-detail_textovy_clanek-1-108-0-389.html

05.března - koordinační schůzka projektového týmu, domluven systém schůzek 2x měsíčně  cca po 14 dnech

04.března - přijaty 4 nabídky na provedení služby zpracování projektové  dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor stavební části projektu. Komise provedla vyhodnocení nabídek. Vítězem se stala a nejnižší nabídku podala firma KIP s.r.o., Litomyšl.

 

5th March –The project team´s coordination meeting takes place and a regular schedule of meetings is arranged (twice a month).

 4th March – Four propositions for the carrying out of the project documentation were received and assessed by the committee. The KIP s.r.o. Litomyšl company was chosen.

Únor - February

 

27. února - podepsána smlouva s Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí jako TDI stavební části projektu.

 

27th February – A contract signed with the Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí. The company will be responsible for technical supervision of the investor of the construction part of the project.

24.února – přijaty 3 nabídky na provedení služby technického dozoru investora (TDI)  

stavební části projektu. Komise provedla vyhodnocení nabídek. Vítězem se stala a nejnižší nabídku podala firma Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí

– Albertinum obdrželo z Ministerstva financí ČR, jako poskytovatel dotace, s

definitivní platností ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE resp. schválení přidělení grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

19.února - účast členů projektového týmu Ing. Fabiána, Mgr. Urbanové a Mgr. Srdínkové na odborném semináři ministerstva financí pro zástupce organizací, kterým byl přidělen grant EHP a Norských fondů 2009-2014 na realizaci jejich přihlášených projektů.

11. února - vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na technický dozor investora stavební

části projektu oslovením 3 společností. Konec zadávací lhůty 24.2.2015

- vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor stavební části projektu

   oslovením 5 uchazečů. Konec zadávací lhůty 4.3.2015

03. února - podepsána smlouva s RRA Pk, Pardubice jako novým administrátorem projektu. Jako spolupracovník přidělena Mgr. Petra Srdínková

 

24th February

      - Three propositions for providing the technical supervision of the investor of the construction were received. Propositions are assessed by the committee with the lowest bid of Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí company granted the contract.

      - Albertinum recieved the definitive ruling from the Ministry of Finance of The Czech Republic about having been GRANTED the EEA and Norway grant 2009-2014 in the CZ11 programme - Public health initiatives.

19th February – The members of our project team take part in a specialists´ tutorial for managers of organizations which were granted EEA and Norway grants in 2009-2014.The event was held by the Ministry of Finance.

11th February

      – A small scale tender for providing the technical supervision of the investor of the project´s construction is announced. Three companies were addressed with the deadline of the application set on 24th February.

      - A small scale tender for providing construction documentation and the authorized supervision for the construction. Five contenders were addressed with the deadline of the application set on 4th March 2015.

3rd February – A contract signed with the new administrator of the project - RRA Pk, Pardubice company.  Mgr. Petra Srdínková is appointed an assistant for the task.

 

Leden - January

 

28. ledna- přijaty 2 nabídky na administraci projektu. Komise provedla vyhodnocení nabídek. Vítězem se stala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk) Pardubice.

16. ledna - vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na administrátora projektu oslovením 3 společností

14. ledna - přichází konečná informace o tom, že projekt byl vybrán k realizaci a je možno jej zahájit.

 

28th January – Two propositions for administrating the project were received. The propositions were assessed by the committee the Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk) Pardubice (Regional Development Agency of Pardubice Region) with the pronounced the winner.

16th January - A small scale tender is announced for providing administration of the project  with  three companies addressed.

14th January – Definitive information received about our project being selected for realization therefore it is possible to start.

 

Rok - Year: 2014

Prosinec - December

 

Žádné zprávy. O projektu by mělo být rozhodnuto do konce roku.

Před vánoci přichází informace, že počátkem ledna 2015 obdržíme závazné informace.

Dá se pouze zatím tušit, že projekt uspěl.

 

For some time we received no news whatsoever though the decision about granting us the project is due to be issued by the end of the year. Just before Christmas the information arrived that we shall know something solid at the beginning of January 2015. Therefore now we can still only speculate about our project ever materialising.

Listopad - November

 

3.listopadu je vydáno stavební povolení. V rámci projektu se již jen upřesňují  možné směry rozvoje projektu resp. zhodnocení objektu.

Začíná fáze netrpělivého čekání, zda projekt uspěl v konkurenci ostatních.

 

On 3rd November the construction permit is issued.  Our task at this stage is just to explore possible directions and developments of our project.

It is a period of impatient waiting for the results of our project competing with others.

Říjen - October

 

Není čas na odpočinek. Stavební projekt se začíná přizpůsobovat možnému rozšíření objektu o lůžkovou část formou přístavby ke stávající vile. Dále se připravuje možnost zateplení pro realizaci energetických úspor. Je třeba být připraveni na všechny možné eventuality.

 

There is no time for wasting – our project has taken shape in the form of extending the currently used building with a newly built permanent inpatient ward.  A possibility of adding thermal insulation is being investigated in order to achieve some energy savings. Some other possible developments are still kept open for debate.

Srpen - August

 

Projektový tým pracuje na plné obrátky. Dennodenně dochází elektronicky k upřesňování požadavků a podkladů pro zpracování projektu. Připravují se odborná stanoviska a odůvodnění pro realizaci.

Poslední týden srpna probíhá jednání nad připravenou projektovou dokumentací, dolaďují se otázky vybavení budoucího pracoviště, rozpočty jednotlivých oblastí naplnění projektu. Začíná licitace o uznatelné a neuznatelné náklady.

 

The project team is working very intensively. Every day we receive some specifications and materials to be incorporated into the project. Expert opinions and assessments are being elaborated about the importance and benefits of potential realization of the project.

The last week in August is dedicated to debating the project documentation in terms of equipment of the facility. Budgets are also discussed for every individual section of the project. The complicated matter of deductible and non-deductible costs and expenses for tax purposes is debated at length.

Červenec - July

 

Na základě informací a ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Miroslavem Gregorem byly zahájeny práce na možném projektu financovaného z grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Týká se to oblasti, kterou potřebuje Albertinum v současné době řešit – odd.  psychiatrie. Vzniká vize projektu „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení. K tomu je vyčleněn vlastní objekt z 30-tých let minulého století tzv. „Lékařská vila“, která v současné době není využita a je tak ideálním objektem pro realizaci případného projektu.

Přípravou veškeré podkladové dokumentace pro podání žádosti byla pověřena  Regionální rozvojová agenturou Pardubického kraje, zastoupená Ing. Veronikou Šimkovou.

Současně vznikl projektový tým ve složení Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková s pevně stanovenými úkoly a kompetencemi ve fázi přípravy projektu, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Dalším členem týmu se stal zástupce gesčního odboru zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Rudolf Hlaváč.

Po zhodnocení situace na trhu se externím dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení stala  společnost KIP s.r.o. Litomyšl zastoupená Ing. Janou Věnečkovou.

Tím byla zahájena náročná cesta k podání žádosti o poskytnutí grantu. Uzávěrka přihlášek je 12. září 2015

 

 

On the basis of information provided by the head of the Health care department of the Pardubice region Ing. Miroslav Gregor,  as well as in the cooperation with him, we launched our activities associated with a potential grant from EEA and Norway grant 2009-2014 in the CZ11 programme - Public health initiatives. It is supposed to solve Albertinum´s current major problem – the psychiatric ward. The vision of the project of “complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” is being drafted.  The project is supposed to deal with a building constructed in the thirties of the 20th century and currently not in use (so called “Doctor´s villa). This building is ideally suitable for the project.

The elaboration of all the necessary documentation was assigned to Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje -(Regional Development Agency of Pardubice Region) represented by Ing. Veronika Šimková.

At the same time we established a project team consisting of Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková and strictly assigned competences and tasks to be carried out during the preparatory phase of the project as well as realization and maintaining phases. Rudolf Hlaváč was invited into our team as a representant of the department of Public Health of the Pardubice region´s regional government.

After our investigating into the situation on the market, we opted for the KIP s.r.o. Litomyšl. This company represented by Ing. Jana Věnečková is to be the external supplier of the project documentation.

Thus we started a long process of preparing for the application. The deadline for applications is the 12th September.

 

   Aktuality

1
2