Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Sociální služba/sociální lůžka

 • SOCIÁLNÍ SLUŽBA je poskytována na oddělení sociálních lůžek
 • Umístění: II. patro Honlova domu a III. patro Honlova domu (dostupný bezbarierový výtah)

 

Adresa k zasílání pošty klientům:

Jméno a příjmení klienta

Plicní oddělení / SL - Honlův dům

Albertova ul. 782, budova č. 2,

564 01, Žamberk

 

 

Kontakty:

 

 • Ambulance/sesterna II.patro  465 677 822
 • Ambulance/sesterna III.patro  465 677 824

 

  pozice   jméno   telefon/email

  vedoucí

  sociální služby 

  Mgr. Jana Dolejšová

  465 677 855, 607 009 887

  dolejsova@albertinum-olu.cz

  vrchní sestra   Jana Motyčková

  465 677 870, 725 990 704

  motyckova@albertinum-olu.cz

  lékař   MUDr. Jitka Muthsamova

  465 677 874

  muthsamova@albertinum-olu.cz

  všeobecná

  zdravotní sestra

  Hana Faltusová

  465 677 822 

  faltusova@albertinum-olu.cz

  aktivizační

  pracovnice

  Lenka Pecháčková (III.p)

  Bc. Dana Benešová (II.p)

  465 677 824

  465 677 823

  Základní údaje o sociální službě

Název zařízení: OLU Albertinum Žamberk
Adresa: OLU Albertinum, budova HD, oddělení sociálních lůžek, Za Kopečkem 353, Žamberk, 56401
Webové stránky: www.albertinum-olu.cz
Název sociální služby: Sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.
Časová dostupnost: Celoroční pobytová (provoz zajištěn 24 hodin denně), charakter přechodný (do doby než se vyřeší sociální situace)
Bankovní spojení: č. ú. 18938611/0100 nebo 35-9237330287/0100
Zřizovatel: Pardubický kraj
Registrace sociální služby: 1.3.2007, č.j.: 19649/2007
Identifikátor sociální služby: 7435014
Kapacita sociální služby: 30 registrovaných

Kontakt pro více informací:
sociální pracovnice Jana Dolejšová Mgr., 465 677 855, 607 009 887, dolejsova@albertinum-olu.cz
sociální pracovnice Dagmar Kovalová, 465 677 914, kovalova@albertinum-olu.cz

  Veřejný závazek

Poslání sociální služby

Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení OLU Albertinum je poskytnutí pomoci na přechodnou dobu osobám,které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či svého zdravotního stavu, čímž se ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, která jim objektivně není zajištěna.Tato pomoc je poskytována na sociálním lůžku podle individuální potřeby klienta, s respektováním dosavadního způsobu jeho života.Během pobytu obdrží klient při řešení své sociální situace nezbytnou podporu a péči do doby, než bude vyřešena jeho nepříznivá sociální situace.


Cílová skupina:

 • osoby se sníženou soběstačností, které nemají po propuštění ze zdravotnického zařízení zajištěnou jinou vhodnou sociální službu
 • osoby s choronickým onemocněním
 • přednostně je sociální služba poskytována pacientům OLU Albertinum, dále pacientům okolních zdravotnických zařízení

 

Věková skupina: Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)

 


Cíle sociální služby:

 • zhodnotit potřeby uživatele a jeho nároky na péči, vytvořit individuální plán péče a postupovat podle něho 
 • předat uživatele do péče blízké osoby, nebo do péče jiné vhodné sociální služby
 • motivovat a podporovat uživatele v jeho soběstačnosti a tím snížit jeho závislost na sociální službě

 

Poskytované služby:

 • celoroční ubytování (včetně úklidu, praní a žehlení prádla)
 • celodenní stravu (v rozsahu snídaně, oběd, večeře a druhá večeře)
 • úkony péče, dle individuálních potřeb:

        a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

        b) pomoc při zvládání běžných   úkonů péče o vlastní osobu,

        c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

        d) sociálně terapeutické činnosti,

        e) aktivizační činnosti,

        f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

            a při obstarávání osobních záležitostí.

 •  zdravotní a ošetřovatelskou péči

 

Zásady sociální služby:

 • Dodržování práv uživatelů - zařízení usiluje o vytváření podmínek, v nichž uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat
 • Respektování volby uživatelů - zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně, rozhodovat se s porozuměním důsledků svého rozhodnutí
 • Individualizace podpory - služby jsou „šity na míru“ jednotlivých uživatelů
 • Odbornost personálu - zařízení poskytuje služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu, který si průběžně zvyšuje svoji odbornost prostřednictvím kurzů a školení
 • Flexibilita - služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení.

 

Charakter sociální služby je přechodný, do doby než se vyřeší sociální situace uživatele (odchod do domácího prostředí, nástup do domova pro seniory apod.).

 

 

Důvody pro odmítnutí zájemce:

 

Poskytovatel může se zájemcem odmítnout uzavřít smlouvu z těchto důvodů:

(§ 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 1. Pokud neposkytuje sociální službu, kterou osoba žádá.
 2. Pokud nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 3. Pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Pokud zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí sociální služby; tzn., že poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 

        a)  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 

        b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

 

        c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 

 

 

  Informace o ceně za poskytnutí sociální služby

Cena za pobyt:

 • dvoulůžkový pokoj......180,- Kč denně
 • třílůžkový pokoj..........170,- Kč denně
 • čtyřlůžkový pokoj........160,- Kč denně

 

Cena za stravu v částce 150,- Kč denně

Snížená úhrada

 • Pokud by Osobě, které jsou poskytovány sociální služby a které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo z jejího příjmu 15 %, je povinna doložit poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady s ohledem na to, aby ji zůstalo 15 % příjmů
 • Ve výše uvedeném případě je Osobě snížena úhrada za pobyt.


Příspěvek na péči náleží v celé míře poskytovateli sociální služby.

  Fotogalerie z oddělení sociálních lůžek

  Pokladna v OLU Albertinum

  Informace o bohoslužbách v OLU Albertinum

  Možnost zapůjčení knih

  Možnost nákupu spotřebního zboží