Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Bioplynka nově vytápí léčebný ústav Albertinum Žamberk

16.10.2018

Slavnostní uvedení teplovodu BPS KAVEMA – OLÚ Albertinum do provozu

 

Dne 9. října 2018 se za přítomnosti významných hostů (hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D., radní Pk zodpovědný za zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Bc. Pavel Čech, zástupci města Žamberk, starosta Jiří Dytrt a místostarosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Miroslav Honzík, společnosti VIKA Kameničná, a.s. a Podorlicko a.s. Ing. Jiří Majvald, společnosti SEVEn Energy s.r.o. Ing. Jaroslav Maroušek, bioplynové sekce sdružení CZ Biom Ing. Adam Moravec a další) uskutečnilo slavnostní uvedení dodávek tepla z bioplynové stanice (BPS) společnosti KAVEMA, s.r.o. Žamberk do našeho zdravotnického zařízení (ZZ). Jednalo se o završení několikaleté přípravy realizace tohoto projektu, která byla zahájena již na počátku roku 2013 úvodními jednáními mezi jednatelem společnosti KAVEMA s.r.o. panem Bc. Jiřím Markem a tehdejším ředitelem našeho ZZ MUDr. Jiřím Jirešem, ke kterým jsem byl od počátku přizván.

Zahájení slavnostního předání proběhlo v areálu společnosti VEMAS a.s. úvodním slovem jednatele společnosti KAVEMA s.r.o. pana Bc. Jiřího Marka a dále prohlídkou bioplynové stanice a její technologie, odkud je teplovodem o délce cca 1,6 km přiváděno teplo do našeho zdravotnického zařízení. Poté se všichni účastníci přesunuli do areálu našeho ZZ, kde jsou v prostoru plynové kotelny umístěny výměníky a další technologie pro předávání a měření dodaného a odebraného tepla. Toto je pak ve formě horké vody rozváděno vnitřními rozvody na jednotlivé zdravotnické a nezdravotnické objekty pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Další fází byla přednáška Ing. Tomáše Voříška ze společnosti SEVEn Energy o vlastním projektu v ekonomických a dalších souvislostech. Ta již proběhla v jednacím sále stravovacího provozu. Poté vystoupili někteří hosté se zdravicemi a poděkováním za realizaci tohoto projektu a na závěr jsme se sešli při neformálním setkání v klubovně, kde bylo díky společnosti KAVEMA připraveno občerstvení a kde jsme diskutovali nejen o tomto projektu a jeho úspěšné realizaci.

Vraťme se ale zpátky do roku 2013 na samý počátek tohoto projektu. Po již zmíněném úvodním jednání se snaha obou stran zaměřila na administrativně náročný proces získání všech souhlasů a povolení a zároveň byl podrobněji zpracován a předložen záměr využití přebytků tepla z BPS pro dodávky do OLÚ Albertinum a průběžně zpracováván realizační projekt. Po více než dvouletém úsilí a přesvědčování, po získání souhlasu Pardubického kraje, Města Žamberk a dalších orgánů a institucí, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele tepla do našeho ZZ. Vítězem tohoto VŘ se stává společnost KAVEMA s.r.o. Žamberk a v červenci roku 2015 je podepsána Smlouva o poskytování dodávek tepla mezi touto společností a Albertinem OLÚ Žamberk. V následujících dlouhých třech letech se upravoval projekt, zejména samotná trasa teplovodu, neboť tato přetíná mnoho pozemků různých majitelů. Dalším důvodem zdržení pak bylo čekání na schválení dotace z EU Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jakmile byly všechny tyto záležitosti vypořádány, došlo počátkem března letošního roku na vlastní realizaci projektu, pro kterou byla ve výběrovém řízení vybrána jako zhotovitel díla společnost VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Žamberk. Tady bych rád konstatoval, že to byla skvělá volba, neboť rychlost a kvalita provedených prací, řešení kolizních situací a akceptace specifických podmínek zdravotnického zařízení byla zhotovitelem zvládnuta perfektně i díky vedení týmu panem Ing. Davidem Venclem. A tak mohl být počátkem měsíce září zahájen zkušební provoz, který prokázal, že se vše podařilo a mohlo se tedy uskutečnit dnešní slavnostní předání celé této akce.

Děkuji všem zúčastněným za přijetí pozvání ke slavnostnímu uvedení do provozu, zvlášť bych rád poděkoval panu Jiřímu Markovi, který měl zásadní podíl na úspěšném průběhu celé slavnostní akce, což většina zúčastněných potvrdila.

Závěrem mi dovolte vyjádřit naději a přesvědčení, že tento v ČR prozatím ojedinělý projekt dodávek tepla z bioplynové stanice do zdravotnického zařízení přinese očekávané efekty, a to nejen finanční v podobě smluvně garantované úspory nákladů na vytápění a ohřev TUV, ale i ekologický, kdy dojde k významnému omezení vypouštění škodlivin ze stávající plynové kotelny do ovzduší a bezpečnostní, neboť nyní máme k dispozici dva nezávislé zdroje tepla. Zároveň se jedná o završení realizace úsporných opatření, která byla zahájena v letech 2008-2009 realizací energeticky úsporných opatření v rámci projektu EPC (Energy Performance Contracting) realizovaného společností Siemens s.r.o, kdy došlo k přesunu plynové kotelny do objektu bývalého výměníku, byly vyměněny plynové kotle a parní vyvíječ a celkově byl optimalizován systém vytápění a ohřevu TUV. Tato opatření poté pokračovala výměnou otvorových výplní (oken a dveří) a zateplením obvodových plášťů čtyř vybraných objektů v areálu OLÚ v letech 2013-2014, které realizovala společnost STAPO Ústí nad Orlicí. Dalším krokem pak byla realizace projektu s názvem „Albertinum OLÚ Žamberk, výměna střešní krytiny“. Tento projekt byl realizován v letech 2016-2017, financován byl celý z prostředků našeho zřizovatele Pardubického kraje a realizovala jej společnost KPV SYSTÉM s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Všechny tyto kroky vedly k zásadnímu snížení spotřeby tepelné energie na méně než polovinu oproti roku 2007 se zcela zásadním dopadem na úspory finančních prostředků.

 

Den po slavnostním uvedení teplovodu do provozu byl v aktualitách na webových stránkách Pardubického kraje zveřejněn následující článek:

 

Žamberk - Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk je nově vytápěn nedalekou bioplynovou stanicí společnosti Kavema. Projekt za 12 milionů korun byl podpořen z Evropské unie v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Díky tomuto novému způsobu vytápění bude léčebný ústav šetřit ročně částku 200 tisíc korun, kterou bude moci využít na investice do technologií a svého majetku.

 

„Již delší dobu se snažíme v našich zařízeních šetřit energie a následně investovat v rámci projektů EPC, které v Albertinu běží již 10 let, a pokud se bavíme o celorepublikovém měřítku, tak jsme jediným krajem, který se těmto projektům věnuje v takové míře. Tento způsob vytápění je však něčím novým a Albertinum se stává prvním zdravotnickým zařízením, které je kompletně vytápěné bioplynovou stanicí. Jsem rád, že k projektu přistoupila velmi vstřícně především společnost Kavema, ale i vedení ústavu, které je v těchto věcech velmi progresivní. Celkové náklady na projekt činí 12 milionů korun s tím, že se podařilo získat finanční prostředky z OPPIK. Návratnost vstupní investice se pohybuje na hranici osmi let,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Jedním z problémů při přípravě projektu bylo nalezení vhodné trasy teplovodu, jelikož mezi bioplynovou stanicí a léčebným ústavem se nachází řada vlastníků pozemků. Celková délka teplovodu přesahuje 1,5 kilometru. „Pro nás je velmi důležité, že se ukazuje další možnost, jak v našich zařízeních šetřit energie a finanční prostředky využít na další rozvoj technologií či pro investice do majetku našich zařízení. Životnost teplovodu je přibližně 15-20 let, což znamená, že se nám investice nejen vrátí, ale následně bude i výdělečná,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. „Vedle posilování energetické bezpečnosti a ekonomických efektů pro Albertinum spatřuji v realizaci teplovodu také zajímavou symboliku ve využití ekologicky čisté energie a posláním našeho odborného ústavu v oblasti léčby plicních onemocnění,“ doplnil Valtr.

 

Zdroj:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/98377/bioplynka-nove-vytapi-lecebny-ustav-albertinum-zamberk

 

Reportáž o našem novém zdroji vytápění:

 

http://www.orlicky.net/?id_zpravy=13176670221539104167

https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/ustav-nove-vytapi-bioplyn-20181012.html