verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:Aktuality

Volná místa

 

 

VOLNÁ MÍSTA NAJDETE ZDE

 

Aktuality

Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukce

25.6.2024 - Webpage Administrátor
Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukceOdborný léčebný ústav Albertinum Žamberk se dočkal další významné investice. Tou je komplexní rekonstrukce historické Albertovy vily. Celkové náklady na energeticky úsporná opatření, úpravu interiérů a vybavení dosáhly 60 milion korun.„Rekonstrukce Albertovy vily je významným krokem pro oblast následné péče nejen v samotném léčebném ústavu, ale pro celé zdravotnictví v Pardubickém kraji. Tento projekt, jehož celkové náklady dosáhly téměř 60 milionů korun. Za klíčové považuji, že se nám podařilo spojit obě investice do jedné. Jsem rád, že se nám podařilo zachovat historický ráz budovy a zároveň ji přizpůsobit současným potřebám pacientů i zdravotnického personálu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Rekonstrukce zahrnovala rozsáhlé úpravy jak exteriéru, tak interiéru budovy. V rámci energetických úspor došlo k zateplení obvodového zdiva, sanaci a zateplení střešních konstrukcí, výměně oken a dveří, a dalším opatřením směřujícím ke snížení energetické náročnosti budovy. Interiérové úpravy se zaměřily na modernizaci vnitřních technických sítí, zajištění bezbariérovosti a zkvalitnění prostor pro pacienty i zaměstnance,“ vyjmenoval hejtman Netolický.Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková ocenila význam tohoto projektu pro region a jeho přínos pro kvalitu poskytované péče. „Modernizace Albertovy vily přináší nejen zlepšení energetické efektivity, ale především lepší podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. Nově vybavené prostory a modernizované technické zázemí umožní poskytovat péči na nejvyšší úrovni a zajišťují důstojné a komfortní prostředí pro léčbu i práci,“ řekla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk byl založen v roce 1905 a poskytuje specializovanou lůžkovou péči v odbornostech pneumologie a ftizeologie (plicní nemoci) včetně tuberkulózy a respirační rehabilitace, psychiatrie a gerontopsychiatrie, LDN a paliativní a hospicové péče.Zdroj:Pardubický kraj - Aktuality (pardubickykraj.cz) 
Více

Poděkování za rotační lůžka

6.6.2024 - Webpage Administrátor
 
Více

Volby do Evropského parlamentu

13.5.2024 - Webpage Administrátor
Výkon volebního práva při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 v lůžkových zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče       či v obdobných zařízeních   (obdobný postup se týká i věznic a chovanců v zabezpečovací detenci – k tomu zvláštní metodika Ministerstva spravedlnosti a Vězeňské služby)  V souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024 si Vás dovolujeme informovat, že na základě ustanovení § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad / městský úřad / úřad městyse / úřad městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) zanese do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do soboty 18. května 2024 VOLIČE,  VOLIČ:a)    státní občan ČR, který alespoň k 8.červnu 2024 (sobota, druhý den voleb) dosáhl (resp. dosáhne) věku 18 let, nemá omezenu svéprávnost (výslovně) k výkonu volebního práva, není umístěn na uzavřeném oddělení z důvodu ochrany zdraví lidu (např. infekční oddělení); b)    státní občan jiného členského státu Evropské unie (dále jen „cizinec EU“)                     s evidovaným trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR, který (za předpokladu splnění podmínek jako u voliče - občana ČR) v termínu do 28. dubna 2024 požádal u „domovského“ obecního úřadu (příslušného dle místa jeho trvalého nebo přechodného pobytu) o zápis (či přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen „seznam voličů EP“), když jeho žádosti o zápis bylo vyhověno, popř. v seznamu voličů EP již byl zapsán v souvislosti s volbami do EP již v letech 2004, 2009, 2014 či 2019.  kteří sice ve správním obvodu obecního úřadu v místě ZAŘÍZENÍ (= nemocnice, porodnice, sanatorium, ústav sociální péče nebo obdobný ústav či zařízení) NEMAJÍ trvalý pobyt nebo přechodný pobyt (= přechodný pobyt se týká pouze voličů - cizinců EU), ale kteří jsou v zařízení hospitalizováni či umístěni a byli obecnímu úřadu v místě zařízení nahlášeni SPRÁVOU zařízení k zápisu do seznamu voličů EP, a to na základě jejich požádání, že ve dnech voleb chtějí v zařízení volit (vizte v příloze využitelný formulář žádosti).   Pokud tedy volič hospitalizovaný (umístěný) v zařízení má evidovaný pobyt v jiné obci (ve statutárním městě Pardubicích i v jiném městském obvodu), než kde zařízení leží, a chce být zapsán do seznamu voličů EP u obecního úřadu v místě zařízení = chce tedy v zařízení volit, nahlásí takovou skutečnost správě zařízení, která takové voliče v termínu do soboty 18. května 2024 nahlásí obecnímu úřadu v místě zařízení. Správa zařízení je o nahlášení voliče obecnímu úřadu v místě zařízení povinna vyrozumět voličův „domovský“ obecní úřad, u něhož je volič zapsán v seznamu voličů EP = kde je přihlášen k trvalému (nebo u občana EU i přechodnému) pobytu.  Hlášení „domovskému“ obecnímu úřadu voliče – na přiloženém formuláři - je třeba odeslat nejlépe ve stejném okamžiku, kdy je volič správcem zařízení nahlašován k zápisu do seznamu voličů EP obecnímu úřadu v místě zařízení, a to z toho důvodu, aby hlášení „domovskému“ obecnímu úřadu voliče bylo doručeno nejpozději ve čtvrtek 23. května 2024, kdy nejpozději „domovský“ obecní úřad vyškrtne ze seznamu voličů EP ty „své“ voliče, kteří budou volit v zařízení mimo svou „domovskou“ obec či „domovský“ městský obvod.  POZOR!!!Z uvedeného vyplývá, že do seznamu voličů EP mohou být nahlášeni obecnímu úřadu v místě zařízení v termínu do soboty 18. května 2024 pouze voliči z jiné obce (v případě Pardubic i voliči z jiného městského obvodu)!!! Nahlásit tak nebude možné voliče z téže obce (v případě územně členěného statutárního města Pardubic voliče z téhož městského obvodu), kde je zařízení umístěno, neboť tito voliči jsou již u obecního úřadu (úřadu městského obvodu) v místě zařízení zapsáni v evropském seznamu voličů z titulu pobytu v téže obci (tomtéž městském obvodu statutárního města), kde je zařízení umístěno. Volič z jiného okrsku v rámci téže obce (resp. ve statutárním městě v rámci téhož městského obvodu) může tedy v zařízení hlasovat pouze na voličský průkaz (nemá-li shodou okolností  trvalý pobyt přímo ve volebním okrsku, ve kterém je i umístěno zařízení - v takovém případě by totiž volič byl hospitalizován či umístěn ve svém „domovském“ volebním okrsku dle svého místa trvalého pobytu, ve kterém by mohl zcela normálně hlasovat do přenosné volební schránky, a to i bez nahlášení do evropského seznamu voličů přes správu zařízení i bez vydaného voličského průkazu). O zápis do evropského seznamu voličů v místě zařízení by měl volič prostřednictvím správce zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v tomto zařízení zřejmý. Pokud si volič není jist, zda ve dnech voleb bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické požádat u „domovského“ obecního úřadu v místě pobytu voliče o vydání VOLIČSKÉHO PRŮKAZU, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i k požádání o hlasování do přenosné volební schránky v příslušném zařízení. Stejně, tj. žádostí o vydání voličského průkazu, lze řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamentu (dále též jako volby do EP).  Volič musí požádat o vydání voličského průkazu „svůj“ obecní úřad (dle místa TP nebo  u občana EU i dle přechodného pobytu na základě jeho písemné žádosti s ověřeným podpisem voliče (poštou) nebo prostřednictvím své datové schránky fyzické osoby, a to nejpozději do pátku 31. května 2024 (osobně dostavením se na úřad pak ještě do středy 5.6.2024, to však asi u hospitalizovaných či uvězněných nebude prakticky využitelné). Podpis žadatele nemusí být úředně ověřen, pokud žadatel písemnou žádost předá osobně pracovníkovi obecního úřadu, který totožnost žadatele sám ověří a učiní o tom na žádosti záznam. Požádal-li již volič včas o vydání voličského průkazu, nebude zanesen do seznamu osob nahlašovaných správou zařízení (tj. správa příslušného zařízení se tam umístěného voliče – občana ČR má předem zeptat, zda chce volit do EP a zda ale již nepožádal „svůj domovský“ obecní úřad o voličský průkaz, příp. hospitalizovaného či umístěného občana EU se předem zeptá, zda byl zapsán do seznamu pro volby do EP a zda již nepožádal „svůj domovský“ obecní úřad o voličský průkaz, příp. tyto skutečnosti posléze ověří obecní úřad v místě zařízení ve spolupráci s „domovským“ obecním úřadem voliče po obdržení vyplněných nahlašovacích formulářů od správce zařízení)!! Pokud je volič neplánovaně hospitalizován či umístěn v zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správy zařízení nahlášen do evropského seznamu voličů v místě pobytového zařízení (tedy po sobotě 18. května 2024),  a nebyl mu vydán voličský průkaz a též již uplynula i lhůta pro požádání o vydání voličského průkazu (tedy písemně po pátku 31. května 2024 a osobně po středě 5.6.2024), nelze takovou situaci řešit jinak, než že takový volič v zařízení, bohužel, VOLIT NEBUDE moct.    V návaznosti na výše uvedené správám zařízení doporučujeme: ·         zajistit včas spolupráci s obecním úřadem, v jehož obvodu se zařízení nachází, a to zejména k vzájemné domluvě organizačně technických otázek při plnění volebních úkolů v zařízení;·         informovat o organizaci a průběhu voleb všechny pacienty či umístěné osoby a těchto se zároveň dotázat, zda chtějí hlasovat ve dnech voleb přímo               v zařízení;·         poučit pacienty (umístěné osoby) o jejich právu vyžádat si na základě písemné žádosti voličský průkaz u jejich „domovského“ obecního úřadu v případě, kdy z důvodu prognózy zdravotního stavu nelze předpokládat, kde se bude pacient či umístěná osoba nacházet ve dnech voleb, tj. kde bude nakonec volit (požádat o voličský průkaz lze písemně nejpozději do pátku 31.května 2024, osobně na úřadě pak ještě do středy 5.6.2024);·         použít pro účely nahlášení osob do evropského seznamu voličů (vedeného obecním úřadem v místě zařízení) přiložený FORMULÁŘ, a to VE DVOJÍM vyhotovení pro každého voliče, přičemž  -       jedno vyhotovení správce zařízení předá v termínu do soboty 18. května 2024 obecnímu úřadu v místě zařízení  a-       druhé vyhotovení současně zašle „domovskému“ obecnímu úřadu v místě  trvalého (nebo u cizince EU přechodného) pobytu voliče (tentýž formulář zde tak bude sloužit jako potvrzení o nahlášení voliče do evropského seznamu voličů u obecního úřadu v místě zařízení a zároveň jako podklad pro vyškrtnutí voliče z „domovského“ evropského seznamu voličů u „domovského“ obecního úřadu v místě trvalého (nebo přechodného) pobytu voliče;  ·         uvědomit obecní úřad v místě zařízení (a poté ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, v jejímž volebním okrsku je zařízení umístěno) o tom, že            v zařízení pobývají pacienti či umístěné osoby, které žádají (resp. požádali) o zápis do seznamu voličů v této obci v místě zařízení a které tak chtějí následně hlasovat  do přenosné volební schránky přímo v zařízení;   ·         zajistit rozpis služeb tak, aby také zaměstnancům zařízení bylo umožněno volit v místě jejich trvalého pobytu (nemají-li voličský průkaz).  Ministerstvo vnitra v této souvislosti ještě upozorňuje na situaci, kdy bude takto zapsaný volič ještě před volbami nebo ve dnech voleb z nemocnice či obdobného zařízení propuštěn domů. Znamená to tedy, že i ve volbách do EP je možné zápis voliče v seznamu voličů aktualizovat ve smyslu vyškrtnutí již zapsaného údaje a informovat o tom obecní úřad v místě trvalého (přechodného) pobytu voliče.  ·         V takovém případě je  nutné, aby nemocnice nebo obdobné zařízení informovalo neprodleně obecní úřad v místě zařízení, kde byl dotyčný nahlášen do seznamu voličů, o propuštění voliče z tohoto zařízení.  ·         Tento obecní úřad – stane-li se tak ještě přede dny voleb - sám vyškrtne voliče ze „svého“ seznamu voličů a předá tuto informaci obecnímu úřadu (trvalého) pobytu voliče. Resp. bude-li volič propuštěn ze zařízení ve dnech voleb, předá obecní úřad tuto informaci okrskové volební komisi v místě pobytového zařízení, která si voliče sama vyškrtne (tedy neměla by mu už zde umožnit hlasování) a současně telefonicky předá tuto informaci „domovské“ okrskové volební komisi voliče (tj. tam, kde má TP) za účelem, aby tato naopak hlasování voliči umožnila a volič tak mohl event. odvolit ve své „domovské“ volební místnosti.  ·         „Domovská“ OVK si pak zruší poznámku o tom, že volič je zapsán v seznamu voličů v jiné obci z důvodu hospitalizace v nemocnici nebo umístění v jiném obdobném zařízení (tedy poté, co bylo dostatečně prokázáno, že volič v okrsku, kde byl zapsán z důvodu pobytu v zařízení, nehlasoval a že tam byl jeho zápis zrušen). To samozřejmě i ve dnech voleb vyžaduje komunikaci přímo mezi dotčenými okrskovými komisemi (tj. OVK v místě pobytu voliče s okrskovou volební komisí, pod kterou spadá nemocnice, v níž byl volič hospitalizován), která může být nejlépe zprostředkována i přímo mezi dotčenými obecními úřady. ·         I pro tyto účely bude na stránkách všech pověřených obecních úřadů i na webových stránkách krajského úřadu za všechny obce Pardubického kraje viset telefonní seznam (tabulka) do všech volebních místností v členění dle volebních okrsků na území kraje ve dnech voleb (a obdobně na webových stránkách ostatních krajů České republiky budou viset telefonní seznamy všech jejich volebních místností v členění dle volebních okrsků).  Výše naznačený postup tak jednak má zabránit možnosti dvojího hlasování téhož voliče, jednak umožňuje operativně reagovat na propuštění voliče ze zdravotnického zařízení před volbami a umožnit mu tak hlasování v místě jeho trvalého pobytu (dle metodiky Ministerstva vnitra by se jevilo jako nesmyslné trvat na tom, že volič jednou zapsaný v seznamu voličů musí v daných volbách odhlasovat v místě zdravotnického zařízení, i když už zde není ve dnech voleb hospitalizován).  ·         POZOR ale!!!! Výše uvedený postup, tj. dopsání do seznamu voličů v místě zařízení, však nelze aplikovat „v opačném směru,“ tj. na situace, kdy po lhůtě stanovené pro nahlašování voličů z nemocnic do seznamu voličů, tj. po sobotě 18.5.2024, jsou v nemocnici hospitalizováni noví voliči – ti budou moct hlasovat v nemocnici či jiném obdobném pobytovém zařízení pouze, pokud si obstarají včas voličský průkaz, případně pokud shodou okolností spadají svým trvalým (nebo i přechodným u cizince EU) pobytem přímo do volebního okrsku, pod který spadá i toto pobytové zařízení (i pro ně tedy správa pobytového zařízení ve dnech voleb zařídí, že za nimi přijde příslušná okrsková volební komise, pod níž spadá zařízení, s přenosnou volební schránkou).  Přílohou této základní metodiky je i vzor formuláře pro nahlašování voličů z nemocnic a jiných „pobytových“ zařízení do seznamu voličů v obci, kde se takové zařízení nachází.    Změny a doplnění pro volby do EP v roce 2024 zapracovala: Mgr. Klára NorkováKrajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřadoddělení vnitřních věcítel.: 466 026 148e-mail: klara.norkova@pardubickykraj.cz                                                       Příloha: -       vzor formuláře pro nahlašování voliče zařízením
Více

Nominuj sestru roku

2.5.2024 - Webpage Administrátor
Více

REALIZUJEME